سیاسی

فرهنگی و اجتماعی

بیش از ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ نفر در جهان «نامرئی» هستند!

در حال حاضر بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون نفر در سراسر جهان به علت نداشتن مدارک شناسایی، موجودیت رسمی ندارند...

ورزشی